privacyverklaring

Terre des Hommes, gevestigd aan Zoutmanstraat 42-44 2518 GS Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens


Stichting Terre des Hommes Nederland
Zoutmanstraat 42-44
2518 GS Den Haag
T. 070 310 5000
W. https://www.terredeshommes.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken


Terre des Hommes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@tdh.nl,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Terre des Hommes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Terre des Hommes analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Terre des Hommes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Terre des Hommes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zoals besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Terre des Hommes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Terre des Hommes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze bewaartermijnen stellen wij vast op basis
van de gehanteerde termijnen in de sector en op basis van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Terre des Hommes deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terre des
Hommes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Terre des Hommes uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Terre des Hommes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terre des Hommes. Ook
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tdh.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Terre des Hommes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Terre des Hommes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tdh.nl.

 

Share this: