Veelgestelde vragen

Wat is Terre des Hommes?

Terre des Hommes is een kinderhulporganisatie die in 1965 is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre des Hommes werkt altijd samen met lokale project partners.

Wat doet Terre des Hommes?

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Terre des Hommes steunt in drie werelddelen programma's die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De programma's sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.

Het VN Kinderrechtenverdrag vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. Terre des Hommes biedt hulp zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid.

Hoe stopt Terre des Hommes kinderuitbuiting?

Omdat Terre des Hommes kinderuitbuiting structureel wil oplossen, helpt Terre des Hommes niet alleen slachtoffers maar pakt zij het probleem bij de wortels aan. De aanpak van Terre des Hommes bestaat uit de vijf (Engelse) P's:

 • Prevention
 • Protection
 • Prosecution
 • Promotion
 • Partnership/Participation

Oftewel: preventie, bescherming, rechtshulp voor slachtoffers, publieke en politieke lobby en werken met partners en betrokkenheid van gemeenschappen stimuleren .

Wat is het standpunt van Terre des Hommes ten aanzien van kinderarbeid?

Kinderarbeid is een term die op verschillende manieren te interpreteren valt. Daarom bestaan er in het publieke debat over kinderarbeid verschillende visies. Sommige organisaties vinden dat alle vormen van kinderarbeid uitgebannen moet worden, terwijl andere organisaties van mening zijn dat kinderen het recht hebben om te werken, mits dit onder goede omstandigheden gebeurt.

Beide visies zijn volgens Terre des Hommes te radicaal. Een unaniem verbod op alle soorten van werk door kinderen sluit niet aan bij de realiteit, waarin miljoenen kinderen wereldwijd moeten of willen werken. Sommige vormen van werk zijn schadelijk voor de ontwikkeling van een kind, andere vormen weer niet. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen een dertienjarig meisje in India dat een uurtje per dag na schooltijd haar moeder helpt met het melken van de koeien en een even zo oud meisje dat dagelijks twaalf uur achter elkaar in een stenenbakkerij werkt. Dat laatste is een onaanvaardbare vorm van kinderarbeid omdat het de gezondheid en ontwikkeling van het meisje schaadt.

Terre des Hommes richt zich op het bestrijden van deze onaanvaardbare vormen van kinderarbeid die de fysieke, morele en geestelijke ontwikkeling van kinderen schaden. Volgens de definitie van het ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) Verdrag 182 zijn dit de ergste vormen van kinderarbeid.

Wat verstaat Terre des Hommes onder kinderuitbuiting?

Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van de rechten van het kind, met soms vergaande gevolgen voor het kind en zijn/haar omgeving. Hieronder verstaat Terre des Hommes:

 • de ergste vormen van kinderarbeid (volgens verdrag 182 van de International Labour Organisation)
 • kinderhandel en - migratie
 • seksuele kinderuitbuiting (zoals kinderprostitutie)
 • kindermisbruik

In welke landen is Terre des Hommes actief?

Terre des Hommes heeft projgramma's verspreid over drie regio's: Europa, Azië en Afrika. Binnen deze regio's zijn we actief in 26 landen:

* Laatst bijgewerkt januari 2018

Hoe besluit Terre des Hommes welke programmapartners worden ondersteund?

Alle programmapartners die Terre des Hommes ondersteunt, voldoen aan een aantal criteria:  

 • De partners richten zich direct of indirect op kinderen.
 • De organisatie en uitvoering van het programma zijn altijd in handen van een lokale organisatie.
 • Het werk van de partner sluit aan bij de doelstelling van Terre des Hommes: het stoppen van kinderuitbuiting.
 • De programmapartner is actief in de landen waar Terre des Hommes zich op concentreert.
 • Het probleem wordt vanuit meerdere invalshoeken aangepakt. Dus niet alleen slachtoffers van uitbuiting helpen maar ook via bijvoorbeeld voorlichting aan ouders voorkomen dat kinderen worden uitgebuit.

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

Hoe zeg ik mijn donateurschap op of wijzig ik het donatiebedrag?

Wat betekent de druppel in het logo van Terre des Hommes?

De druppel in ons logo geeft aan hoe Terre des Hommes te werk gaat. 'Een gestaag vallende druppel holt zelfs de hardste steen uit', luidt het gezegde. Het betekent zoveel als 'de aanhouder wint'. Met over het algemeen kleinschalige projecten biedt Terre des Hommes eenvoudige oplossingen voor concrete problemen. Om zo druppelsgewijs de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Wat verdient de directeur van Terre des Hommes?

Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Voor meer informatie over deze beloningsregeling kunt u terecht op de website van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Meer informatie over de personeelskosten van Terre des Hommes vindt u in het online jaarverlsag 2018.

Lees hier welke salarisregeling en salarisschalen Terre des Hommes hanteert.

Hoe komt Terre des Hommes aan zijn geld?

Terre des Hommes heeft diverse bronnen van inkomsten. Bijna de helft komt uit eigen fondsenwerving. Daaronder vallen onze donateurs en bijvoorbeeld ook onze winkels. Daarnaast geeft de overheid subsidie. Door de jaren heen vormde dat ongeveer een kwart van onze inkomsten. Verder dragen de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij voor een aanzienlijk deel bij om onze projecten mogelijk te maken. Terre des Hommes vindt het belangrijk om verschillende bronnen van inkomsten te hebben, zodat we ons risico spreiden.

 

Kan ik werken of stage lopen in een project van Terre des hommes?

Nee, dit kan niet. Terre des Hommes zendt geen personeel uit naar projecten. We werken met lokale partnerorganisaties, die zelf de projecten bedenken, opzetten en uitvoeren.

Waar kunt u terecht als u slachtoffer bent van seksueel misbruik of seksueel misbruik vermoedt?

Vermoedt u seksueel misbruik of bent u zelf slachtoffer van seksueel misbruik, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of politie en/of de volgende instanties: 

Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 - 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. 

Loverboys

Voor meldingen van mogelijke loverboyproblematiek kunt u terecht bij WATCH Nederland. Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel en loverboyproblematiek). Neem contact op met Watch Nederland.

Getuige van kindersekstoerisme in het buitenland 

Bent u getuige van kindersekstoerisme in het buitenland dan kunt u dat melden bij Meldkindersekstoerisme.nl

Getuige van online kindermisbruik

Bent u op internet een foto of video tegengekomen van (vermoedelijk) seksueel kindermisbruik dan kunt dat melden bij het Meldpunt Kinderporno op Internet.

Hoeveel van elke euro gaat naar hulp aan kwetsbare kinderen?

In 2016 werd 83% van elke euro besteed aan de doelstelling. Zie voor meer informatie het jaarverslag 2016 van Terre des Hommes.

 

Heeft Terre des Hommes toestemming om foto's of filmbeelden van kinderen te gebruiken?

Voor het beeld dat wij gebruiken in onze communicatie geldt dat respect voor het kind voorop staat. We hanteren een 'Child Safeguarding Policy'. Dit houdt in dat voor al het beeldmateriaal dat wij gebruiken vooraf toestemming is verleend door het kind zelf, de ouders en/of voogd en de lokale partnerorganisatie. Slachtoffers van seksuele uitbuiting brengen we altijd onherkenbaar in beeld.  

Bankiert Terre des Hommes bij 'eerlijke' banken?

In het kader van goed geld beheer spreiden wij risico's door onze tegoeden bij verschillende banken uit te zetten. Dit zijn banken met minimaal een A rating die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank. Terre des Hommes werkt in gebieden die niet stabiel zijn. Om het geld bij onze partnerorganisaties te krijgen werken we met de ABN AMRO bank, omdat zij dit verkeer aankunnen tegen acceptabele kosten. Zij zijn ook preferred partner van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI). Terre des Hommes heeft ook andere bankrekeningen, waaronder een rekening bij de Triodos Bank waar donateurs hun bijdrage op kunnen storten: NL04 TRIO 0391 1901 99. 

Als goed doel kijken wij kritisch naar onze leveranciers. Daarom nemen wij onder andere ons bankenbeleid regelmatig onder de loep. Wij zijn ons bewust dat niet alle banken waar wij gebruik van maken op alle thema's in de ‘Eerlijke Bankenwijzer’ even goed scoren. Er zijn dus concrete verbeterpunten voor bepaalde banken. Dit realiseren wij ons. De Goede Doelensector is actief betrokken bij het verduurzamen van bankproducten. Samen met andere Goede doelen zijn wij bezig om de banken te wijzen op hun verantwoordelijkheden en met hen te werken aan maatschappelijk verantwoorde diensten en producten. Dit zien wij als onze verantwoordelijkheid, de banken de rug toekeren lost niets op. 

 




 

 

Wat is het beleid van Terre des Hommes t.a.v. onkosten door medewerkers?

Terre des Hommes heeft als doel om de onkosten van haar medewerkers waaronder de directie zo laag mogelijk te houden. Daarom is reizen met het openbaar vervoer 2e klas bijvoorbeeld de norm en wordt er altijd economy class gevlogen. Onkosten van medewerkers worden alleen vergoed als deze naar oordeel van de werkgever (of in geval van de directie: Raad van Toezicht) in redelijkheid zijn gemaakt en voldoende gespecificeerd zijn.

Het beleid in het kort:

Reizen: OV 2e klas/ economy class

Zakelijke reizen worden altijd op de meest tijds- en kostenefficiënte wijze gemaakt. Voor binnenlandse reiskosten geldt dat de kosten van het openbaar vervoer - waarbij 2e klas de norm is - vergoed worden of een bedrag van €0,29 per kilometer indien met een eigen auto wordt gereisd. Voor vliegreizen geldt dat er uitsluitend economy class gevlogen wordt.

Verblijfskosten en overige kosten

Tijdens dienstreizen verblijven medewerkers  van Terre des Hommes in eenvoudige tot middenklasse accommodaties. Het regiokantoor, dat goed op de hoogte is van de veiligheidssituatie ter plekke, adviseert hierin. Ook de maaltijden die tijdens deze reizen worden gebruikt, kunnen worden gedeclareerd.

Vergoeding woon-werkverkeer

Voor alle medewerkers van Terre des Hommes geldt een staffel voor woon- werkverkeer.

 

Welke onkostenvergoedingen ontvangt de directie van Terre des Hommes?

Terre des Hommes heeft als doel om de onkosten van haar personeel zo laag mogelijk te houden. Voor alle medewerkers waaronder de directie van Terre des Hommes gelden afspraken over onkosten die gemoeid zijn met zakelijke reizen (waarbij bijvoorbeeld economy vliegen de norm is), verblijfskosten (waarbij zij in eenvoudige tot middenklasse hotels verblijft) en woon-werkverkeer.

De directie ontvangt maandelijks elk een vergoeding van €260 voor woon-werkverkeer op basis van een staffel die voor alle medewerkers van Terre des Hommes geldt. Daarnaast ontvangt zij elke maand een netto onkostenvergoeding van €100.

Periodiek wordt er getoetst of de hoogte van de vergoeding in overeenstemming is met de gemaakte kosten. Een enkele keer worden er kosten gemaakt die deze vergoeding overstijgen. Deze kunnen worden gedeclareerd indien blijkt dat deze in redelijkheid zijn gemaakt en voldoende zijn gespecificeerd.  

 

Wat is het beleggingsbeleid van Terre des Hommes?

Terre des Hommes belegt haar middelen niet in aandelen, obligaties of andere beleggingsproducten.

Welke gedragscodes hanteert Terre des Hommes?

Wat is het strategisch plan van Terre des Hommes?

Het strategisch plan van Terre des Hommes kunt u hier lezen. 

Welke nevenfuncties heeft de Raad van Toezicht?

De leden van onze Raad van Toezicht hebben de volgende nevenfuncties:

Maarten Koopman

 • Advisory Committee Goodwell MDC III
 • een Impact Investment Fund

Arent van Wassenaer

 • Eigenaar The Faithful Goose bv
 • Raadsheer Plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Bestuurslid Stichting Duivenvoorde
 • Bestuurslid Stichting Internationale van Wassenaer Concours
 • Board Member Responsible Mining Foundation
 • Voorzitter Geschillencommissie en Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
 • Lid Raad van Advies Spoorzone Delft
 • Lid Tenderboard Stadion Feijenoord NV
 • Lid College van Beroep Stichting Tuchtrechtspraak Mediation
 • Docent VULaw Academy
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
 • Member Dutch Council International Project Finance Association
 • Marktmeester Zuidermrkt Amsterdam
 • Voorzitter Familiestichting van Wassenaer

Pim Oomens

 • commissaris bij Hoogwegt groep
 • lid raad van advies Boels Rental

Renee van Kessel-Hagesteijn

Functies:

 • Leiden University coordinator strategic cooperation Southeast Asia
 • NWO National research council, senior advisor to the Executive Board
 • KNAW/DANS Data Archiving and Networking Services, Research associate and senior advisor FAIR

Neven functies (onbezoldigd) Nationaal:

 • Fellow Royal Netherlands Institute for Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV-KNAW)
 • Advisor GO CHANGE, at the international GO FAIR office; making research data Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR)
 • Fellow Leiden University Centre for Digital Humanities

Neven functies (onbezoldigd) Internationaal:

 • Member Board of Directors, Global Change Systems for Analysis Research and Training in Global Change Research (START), Washington DC; Research into global climate and environmental challenges
 • Member of the Executive Committee of the International Social Science Council (UNESCO, Paris)

Bas Verheijen

 • Bestuurslid Zina Platform
 • Bestuurslid Female Economy

Welke salarisregeling en -schalen hanteert Terre des Hommes?

Lees hier welke salarisregeling en salarisschalen Terre des Hommes hanteert.