Kinderen in het regeerakkoord

Aanstaande donderdag staat het nieuwe kabinet op het bordes. Zij gaan de komende vier jaar aan de slag met het nieuwe regeerakkoord, waarin de prioriteiten van het nieuwe kabinet uiteengezet worden. Wat zegt dit regeerakkoord over kinderen, en de waarborging van hun rechten?

door Aysel Sabahoglu en Nynke Wierda

 

Armoede bestrijden

In het beleid rondom ontwikkelingssamenwerking wordt de nadruk gelegd op armoedebestrijding bij de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals vrouwen en kinderen. Ook wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhoogd, de bezuinigingen onder Rutte II worden weer teruggedraaid, een positieve ontwikkeling. Helaas wordt met de uitbreiding van het budget de internationaal afgesproken norm van 0.7 procent van het BNI nog niet gehaald. Nederland zet echter helaas niet specifiek in op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Onderwijs

Naast ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, wordt in het buitenlandbeleid de focus gelegd op onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Over onderwijs voor andere kansarme kinderen in het buitenland wordt niks gezegd in het regeerakkoord.

Kinderarbeid

Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen die werken in de ergste vormen van kinderarbeid. Het regeerakkoord verhoogt de uitgaven van het fonds voor de bestrijding van kinderarbeid. Ook wil het nieuwe kabinet dat onderhandelingen voortgezet worden over maatschappelijk verantwoord ondernemen in sectoren waar een groot risico is op mensenrechtenschendingen. Dit is bijvoorbeeld het geval in de mica sector, waar duizenden kinderen in mijnen werken onder gevaarlijke omstandigheden. Na de onderhandelingen zal er gekeken worden naar de mogelijkheid en wenselijkheid voor meer dwingende maatregelen.

Het nieuwe regeerakkoord is een goede stap, maar bindende wetten zijn nodig om kinderrechten onder de aandacht te brengen, en kinderarbeid te bestrijden. Het wetsvoorstel ‘Wet Zorgplicht Kinderarbeid’, dat aangenomen is door de Tweede Kamer, en op dit moment nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden, zou een belangrijke ontwikkeling zijn op dit gebied. Om bedrijven te verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid te voorkomen, is het cruciaal dat deze wet aangenomen wordt. De op vrijwilligheid gebaseerde  IMVO (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen)-convenanten worden voortgezet. De overheid stimuleert sinds 2014 dertien Nederlandse sectoren om tot convenanten te komen voor een gezamenlijke aanpak van risico's op het terrein van mensen- en kinderrechten in de waardeketens. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden. Terre des Hommes participeert in dit proces om kinderarbeid in de metallurgische sector uit te bannen.

Migratie

Het nieuwe kabinet gaat meer uitgaven doen om de oorzaken en gevolgen van migratie te bestrijden. Prioriteit wordt gegeven aan het onderwijs aan vluchtelingenkinderen bij opvang in de regio, en aan het creëren van werkgelegenheid voor vluchtelingen in de regio. Ook is er speciale aandacht voor opvang voor minderjarige migranten, om hun veiligheid te garanderen. Deze opvang is bij voorkeur in het land van herkomst, behalve als dit land als onveilig bestempeld is.

Kinderhandel

Kinderhandel en kinderuitbuiting in de seksindustrie is een groeiend probleem, ook op het internet. Het regeerakkoord besteedt aandacht aan mensenhandel in het algemeen, en focust hierbij voornamelijk op het bestrijden hiervan in de prostitutie. Hierbij worden middelen ingezet voor het oppakken van daders, maar ook voor het helpen van slachtoffers. Er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor slachtoffers van mensenhandel.

Met betrekking tot misstanden op het internet, wordt er meer geld gereserveerd voor cybersecurity en de bestrijding van computercriminaliteit. Dit zou kunnen bijdragen aan het bestrijden van kinderuitbuiting in de seksindustrie op het internet.

In het regeerakkoord wordt niks gezegd niks over kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen in het bijzonder. De coalitiepartijen willen investeren in internationale opsporingsonderzoeken. In landen waar veel slachtoffers vandaan komen, wordt een politieliaison gestationeerd die een belangrijke brugfunctie speelt tussen de landen die bij deze onderzoeken zijn betrokken.

Het is daarnaast  belangrijk om meer aandacht te geven aan kinderen als slachtoffers in deze perverse industrie. In het regeerakkoord is daar helaas geen aparte aandacht voor.

Lees het volledige regeerakkoord 

 

Share this: