Adoptie kan voorkomen worden

Gisteren concludeerde de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat Nederland beter kan stoppen met adoptie. Terre des Hommes onderschrijft deze conclusie. In Oeganda weet Terre des Hommes sinds twee jaar succesvol adoptie te voorkomen en zorgen wij dat kinderen kunnen opgroeien in een gezin in eigen land.

Kindermisbruik

Herkenbare omgeving

Terre des Hommes sluit zich aan bij het advies aan de Nederlandse Regering van de RSJ om te stoppen met interlandelijke adoptie. Interlandelijke adoptie is namelijk geen kinderbeschermingsmaatregel. Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag, het recht om op te groeien bij hun eigen familie, in hun eigen omgeving. Dat houdt in dat kinderen in een omgeving blijven waar ze de taal kennen, waar hun familieleden en vriendjes zijn en waar ze naar dezelfde school kunnen. Terre des Hommes pleit voor jeugdbescherming zoals hulp aan een gezin bij armoede, vrijwillige familieondersteuning door maatschappelijk werk en het zoeken naar een vervangende gezinsomgeving in de gemeenschap .

Geld verdienen met handel in kinderen

Het adoptiesysteem is ontstaan vanuit de vraagkant: vanuit mensen die een kinderwens hebben. Het is niet ontstaan vanuit het aanbod: geen land heeft het initiatief genomen om kinderen ter adoptie aan te bieden. En zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Zeker omdat kindertehuizen, ambtenaren en tussenpersonen geld verdienen aan het adoptiesysteem. Dit geeft een perverse prikkel, waardoor kinderhandel kan ontstaan.

Opvang in eigen land

Terre des Hommes laat zien dat het ook anders kan en dat het mogelijk is het belang van het kind centraal te stellen. Met het programma Alternative Care Consortium on Systems Strengthening (ACCoSS) in Oeganda werken we aan opvang binnen de familie. Tegelijkertijd worden met de overheid kinderwelzijn en kinderbeschermingsmechanismen in Oeganda versterkt. Twee jaar geleden begonnen wij met het programma Strong Beginnings wat sinds december 2015 is doorontwikkeld naar het programma ACCoSS.

Het programma bestaat uit vier onderdelen:

  1. Het ondersteunen van familieopvang met name door verwanten, pleegzorg en binnenlandse adopties in Oeganda zelf voor in de steek gelaten kinderen 
  2. Het versterken van de capaciteit van de overheid en maatschappelijke instellingen om het maatschappelijk werk binnen de kindertehuizen te verbeteren
  3. Het verstrekken van noodhulp aan kinderen zonder adequate zorg
  4. Publieke mobilisatie en voorlichting over alternatieve zorg, om besluitvorming over de kindertehuizen te beïnvloeden  

Speciaal Rapporteur Verenigde Naties

De Speciaal Rapporteur tegen kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie van de Verenigde Naties, Maud de Boer, heeft Terre des Hommes gevraagd mee te werken aan een onderzoek over illegale aspecten van interlandelijke adoptie en kinderhandel. Dit rapport komt volgend jaar uit.

Share this:

Gerelateerd nieuws