Reactie Terre des Hommes op berichtgeving in de media

Enkele media berichtten vandaag over een rechtszaak over een nalatenschap waarbij Terre des Hommes betrokken is. Wij geven daarop graag een korte toelichting.

 

Terre des Hommes en NSGK zijn jaren geleden als goede doelen in het testament van een trouwe donateur opgenomen. Na diens overlijden in 2017 zijn de organisaties hiervan op de hoogte gesteld. Toen ook bleken er, op grond van serieuze documenten die de familie van de erflater ons heeft overhandigd, aanwijzingen te zijn voor onregelmatigheden in de totstandkoming van het laatste testament.

Zorgvuldige afwikkeling nalatenschappen

Als goed doel hechten wij eraan dat de afwikkeling zorgvuldig, volgens de wensen van de overledene en in overleg met alle betrokkenen plaatsvindt. Bovenal gaat het ons om recht te doen aan de laatste wil van de overledene. Daarom en op basis van deze redenen, hebben wij gemeend om in dit geval, en met grote uitzondering, de totstandkoming van het testament aan de rechter voor te leggen.

Hangende de bodemprocedure heeft de rechter in Kort Geding zich over een bijkomend aspect van deze zaak uitgelaten. Deze rechter geeft aan dat de bewijzen voor de onregelmatigheden vermoedelijk onvoldoende zullen zijn om ons in de bodemprocedure in het gelijk gesteld te krijgen. Met de wederpartij zijn wij momenteel in gesprek om tot een oplossing te komen.

Veel donateurs vinden het belangrijk om hun verbondenheid met een goed doel te continueren na hun overlijden. Vanuit deze motivatie ontvangt Terre des Hommes regelmatig nalatenschappen, vastgelegd in een testament. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons werk voort te zetten en daar zijn we zeer dankbaar voor.

De controle op de afwikkeling van nalatenschappen vraagt om specialistische kennis. Daarom hebben Terre des Hommes en NSGK dit uitbesteed aan Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland. Bij dit bureau is alle kennis en expertise, van belang om nalatenschappen zorgvuldig en soepel af te wikkelen, gebundeld.

Terre des Hommes betreurt de hele gang van zaken. Ons werk gaat over de hulp aan kinderen en niet over procedures voeren.

Share this:

Gerelateerd nieuws