Terre des Hommes gedenkt 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Donderdag 20 november 2014 bestaat het VN Kinderrechtenverdrag precies vijfentwintig jaar. Er is sinds 1989 veel bereikt om de rechten en leefsituatie van kinderen te verbeteren. Zo is op mondiaal niveau de kindersterfte aanzienlijk afgenomen. Maar het werk van Terre des Hommes blijft broodnodig: miljoenen kinderen worden wereldwijd nog altijd uitgebuit. 

 

Het is een fantastische mijlpaal: het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat vijfentwintig jaar. Sinds 1989 de levens heeft dit verdrag het leven van miljoenen kinderen in positieve zin beïnvloed. In de hele wereld is de kindersterfte aanzienlijk afgenomen. Ook het aantal jongens en meisjes dat basisonderwijs krijgt is in absolute cijfers toegenomen. Maar miljoenen kinderen op aarde leven nog altijd in extreme armoede en sterven aan ziektes als diarree, malaria of HIV/AIDS. Miljoenen kinderen worden nog altijd uitgebuit: op het land, in bordelen of als huisslaafje. Kinderen sterven nog altijd dagelijks door honger, ziekte en oorlog. Ook voor Terre des Hommes geldt: er moet nog heel veel werk verzet worden om de rechten van alle kinderen, zoals die zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag, te realiseren.

Een bindend document

Het Kinderrechtenverdrag is het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. Het verdrag is een juridisch instrument dat kinderen eigen rechten geeft. Het is gebaseerd op de visie dat kinderen mondige wezens zijn, die niet alleen recht op bescherming, maar juist ook recht op participatie hebben: deelname aan de maatschappij. Het verdrag geeft kinderen daarom recht op informatie, recht op meningsvorming en het recht op vergadering. Het uitgangspunt is dat met de mening van het kind rekening gehouden moet worden.

Bijzondere rechten

De mensenrechten van kinderen zijn bijzonder en omvatten naast het recht op bescherming ook het recht op voorzieningen. Kinderen hebben het recht op school, op een toereikende levensstandaard, op gezondheidszorg. Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld en uitbuiting. Het Kinderrechtenverdrag verplicht in de eerste plaats overheden om de rechten van kinderen te beschermen en te realiseren. Het Kinderrechtenverdrag verplicht staten om bij alle beslissingen die kinderen aangaan, het belang van het kind het zwaarst te laten wegen.

Kinderen hebben weliswaar eigen rechten, maar om de rechten te realiseren en de naleving van die rechten te garanderen, zijn volwassenen nodig. Niet alleen de overheid, maar bij uitstek ook ouders, onderwijzers, hulp- en zorgverleners. Zij moeten kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Ook dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Daarmee is het verdrag niet alleen voor staten leidend, maar ook voor alle maatschappelijke organisaties die met en voor kinderen werken.

Ook voor kinderen in het buitenland

Het Kinderrechtenverdrag vraagt staten om ook in het buitenlandbeleid en het beleid voor internationale samenwerking de rechten van kinderen te respecteren en te realiseren. De werking van het Kinderrechtenverdrag houdt dus niet op bij de eigen landsgrenzen. Het Kinderrechtenverdrag maakt geen onderscheid tussen kinderen: de opstellers van het verdrag hebben er destijds voor gekozen om alle kinderen in een land te beschermen, ongeacht de nationaliteit, het herkomstland of de verblijfstitel. Deze verstrekkende uitgangspunten gelden voor alle landen die het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd. En dat zijn, op twee landen na, zo goed als alle landen ter wereld.

De Terre des Hommes opdracht: het stoppen van uitbuiting

Terre des Hommes hanteert de uitgangspunten van het Kinderrechtenverdrag bij de uitvoering van al haar projecten in alle landen. Als de rechten van kinderen niet nageleefd of zelfs geschonden worden, dan stelt Terre des Hommes, samen met haar partners, die schendingen aan de kaak, met een beroep op de specifieke bepalingen in het Kinderrechtenverdrag. Dat doet Terre des Hommes in 65 landen, met 850 projecten, niet sinds 1989, maar al bijna vijftig jaar. Kinderen hebben het recht zich volwaardig te ontwikkelen. Met het Kinderrechtenverdrag in de hand staat Terre des Hommes ook de komende vijfentwintig jaar voor deze opdracht: het stoppen van uitbuiting en het realiseren van de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Met grootschalige projecten als Destination UnknownChildren Win en Sweetie staat Terre des Hommes elke dag weer voor de rechten van kinderen. In Nederland en in al onze partnerlanden.

Share this:

Gerelateerd nieuws