Bestrijding van meisjesbesnijdenis

Bestrijding van meisjesbesnijdenis

Traditionele normen en waarden ombuigen om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes te versterken in Tarime, Tanzania. Terre des Hommes werkt sinds 2018 aan dit project om meisjesbesnijdenis te voorkomen door middel van opvanghuizen voor de meisjes te bieden en door voorlichting over dit onderwerp te geven.

Achtergrond

In de Mara regio in het Noorden van Tanzania hebben vrouwen en meisjes van oudsher een achtergestelde positie, waarin ze nauwelijks voor zichzelf op mogen komen. Het Tarime disctrict binnen deze regio is het thuis van de Kuria, een volk dat vasthoudt aan de diepgewortelde culturele traditie van meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken. Besnijdenis is in de ogen van de Kuria hét belangrijke overgangsritueel naar volwassenheid. Traditionele Kuria geloven heilig dat een meisje dat niet is besneden, niet kan trouwen en geen kinderen kan krijgen. Van de Kuria meisjes tussen 9 en 17 jaar, is 60% besneden (telling uit 2016); de overige meisjes staan op de nominatie om voor hun 16e verjaardag het ritueel te ondergaan. De meisjesbesnijdenis weigeren is bijne onmogelijk, vanwege de grote sociale druk die op deze culturele traditie ligt. Weigering betekent verstoting uit de gemeenschap door de almachtige clanleiders. Bovendien brengt een besneden meisje een hoge bruidsschat op voor haar familie. 

'Ongeschonden toekomst voor Kuria meisjes' 

In het project 'Ongeschonden toekomst voor Kuria meisjes'  beschermt Terre des Hommes meisjes van het Kuria volk in het Tanzaniaanse district Tarime tegen de schadelijke culturele traditie van meisjesbesnijdenis. Tijdens de besnijdenisperiode vinden de meisjes tijdelijk onderdak op een veilige plek zodat ze de ceremonie kunnen ontlopen en een alternatieve overgangsrite naar volwassenheid kunnen ondergaan. Daarnaast richt het project zich op de Kuria gemeenschap om de schadelijke culturele tradities van meisjesbesnijdenis gevolgd door kindhuwelijken om te buigen naar nieuwe tradities die cultureel aanvaardbaar zijn en waarbij de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van de Kuria meisjes zijn gewaarborgd. 

Doelen

Het project focust zich op een aantal maatschappelijke verschijnselens die meisjes in het noorden van Tanzania achterstellen en die schadelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, met name; 

 • Culturele overtuigingen en tradities die vasthouden aan meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken;
 • Gebrek aan kennis en inzicht onder de bevolking over de impact van meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken;
 • Gebrek aan vrijheid voor vrouwen en meisjes om beslissingen over hun eigen leven te nemen; 
 • Gebrek aan handhaving van wetten en beleid inzake meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken;
 • Hiaten in overheidsbeleid en watterlijk kader. 

Het project richt zich ten eerste op Kuria meisjes om hen weerbaarder te maken en te beschermen op de Kuria gemeenschap als hoeders van de culturele traditie, met name de clanleiders en ouders met dochters. 

 

Aanpak

 • Voor meisjes die risico lopen wordt in december (de besnijdenisperiode) een veilige plek gecreeërd waar ze tijdelijk met zijn allen kunnen verblijven. Zo worden ze collectief beschermd tegen het besnijdenisritueel. Op deze veilige plek volgen ze een programma dat hen voorbereidt op volwassenheid, met onder meer aandacht voor seksele voorlichting en hun rechten als vrouw. Maar ze kunnen ook gewoon lekker sporten of studeren. Na afloop van de besnijdenisperiode wordt het programma afgesloten met een feestelijke ceremonie als alternatieve overgangsrite passend bij de Kuria cultuur. 
 • Voor meisjes die al zijn besneden en uitgehuwelijkt zijn er safe houses waar ze terecht kunnen, therapie krijgen en met rechtshulp worden verwezen naar de juiste instanties voor het nemen van eventuele juridische stappen. Steun om onderwijs en vakopleidingen te volgen is er zowel voor meisjes die risico lopen (om veiligheidsredenen intern op kostscholen, zodat ze weg van hun familie zijn) als voor minderjarige getrouwde moeders zodat ze aan een financieel onafhankelijke toekomst kunnen werken. 
 • Naast directe hulp aan meisjes, vormen voorlichting en bewustwording het speerpunt van het project. Clanleiders, de culturelen en spirituele leiders binnen de Kuria gemeenschap, worden hierbij betrokken omdat zij van grote invloed zijn op de gemeenschap. 
 • Andere vooraanstaande leden van de gemeenschap, waaronder ouders en leerkrachten, krijgen een sleutelrol in een bewustwordingscampagne gericht op de Kuria bevolking in zijn geheel. 
 • Armoedebestrijding richt zich op het economische aspect, de bruidsschat die voor de ontvangende families vaak van levensbelang is om het hoofd financieel boven water te kunnen houden. De armste gezinnen krijgen training en ondersteuning in het opzetten van ondernemingen waarmee ze een inkomen kunnen verwerven en hun levensstandaard verhogen.
 • Om meisjes een sterkere rechtspositie te geven en ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen die besnijdenis verbieden worden gehandhaafd, krijgen overheidsfunctionarissen training in specifiek deze onderwerpen en in kinderrechten in het algemeen, zodat meisjes kunnen rekenen op bescherming.

Resultaten

Beoogde resultaten

Het uiteindelijke doel is om de schadelijke culturele traditie van meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken binnen de Kuria gemeenschap te vervangen door alternatieve, volgens de Kuria aanvaardbare traditie en overgangsrituelen. Om dit te bewerkstelligen, richt het project zich op meerdere aspecten en actoren, met als resultaat; 

 • Kinderen zijn zich bewust van hun rechten en komen voor deze rechten op; 
  - Meisjes genieten onbedreigd van het recht op onderwijs en zelfbeschikking
  - Jongens erkken de rechten van meisjes en vrouwen
 • Clanleiders, de lokale Kuria gemeenschap en ouders bieden kinderen een beschermde omgeving waarin ze veilig en volwaardig kunnen opgroeien en waarborgen hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
 • De lokale en landelijke overheid heeft het wettelijke en beleidskader geschapen waarbinnen de rechten van Kuria kinderen optimaal worden beschermd;
 • Gezagsdragers handhaven de wetten die kinderen en hun rechten beschermen. 

Resultaten 2019 

 • 30.000 gemeenschapsleden met kinderen kwetsbaar voor exploitatie namen deel aan bewustwordingsactiviteiten;
 • 2.485 kinderen namen deel aan bewustwordingsactiviteiten;
 • 631 meisjes gaan weer naar school;
 • 180 lokale overheidsfunctionarissen kregen training om ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen die besnijdenis verbieden worden gehandhaafd.