Kindermisbruik in Azië

Kindermisbruik in Azië Terre des Hommes

Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, seksueel misbruik en geweld tegen meisjes en vrouwen komen in Azië veel voor. Kindhuwelijken zijn daar een ‘gewoon’ verschijnsel. De oorzaken van deze vorm van kindermisbruik zijn complex, deels door cultuur bepaald, maar hebben vooral te maken met armoede en gebrekkig onderwijs voor meisjes. Meisjes in Azië tellen ook minder mee dan jongens, waardoor het voor hen niet vanzelfsprekend is dat ze voor zichzelf opkomen en hun eigen beslissingen nemen. Ook wetgeving om seksueel misbruik en andere problemen aan te pakken is niet op orde of wordt niet toegepast. IMAGE is een van de spraakmakende projecten van Terre des Hommes die kindhuwelijken en hoe er mee om te gaan op de kaart zet. 

Achtergrond

De oorzaken van kindermisbruik in Azië zijn complex, maar hebben vaak te maken met armoede en een gebrek aan scholing van meisjes. Ook tellen meisjes in Azië minder mee dan jongens, waardoor het voor hen niet vanzelfsprekend is dat ze voor zichzelf opkomen en hun eigen beslissingen nemen. Bovendien krijgen religieuze en conservatieve stromingen in Azië steeds meer invloed. De successen die overheden behalen in het seksueel weerbaar maken van kinderen, draaien zij weer terug.

Daarnaast hebben veel Aziatische landen hun wetgeving om seksueel misbruik en andere problemen aan te pakken nog niet op orde, of hebben ze door een gebrek aan kennis, medewerkers of geld moeite met het toepassen ervan. Veel meisjes ondervinden grote gevolgen van bijvoorbeeld seksueel geweld of een te vroeg huwelijk. Ze lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Doordat in Azië nog een groot taboe op deze onderwerpen rust, zoeken meisjes vaak geen hulp.

Help mee kindermisbruik in Azië te stoppen, word donateur >>

Doelen

Met dit programma willen we kinderen in India en Bangladesh beschermen tegen seksueel misbruik. Ook willen we ervoor zorgen dat zij de juiste keuzes kunnen maken als het gaat om hun seksualiteit, het sluiten van een huwelijk en het krijgen van kinderen.

We richten ons in het programma tegen kindermisbruik in Azië op vier onderwerpen:

 • Het voorkomen van kindhuwelijken en het ondersteunen van getrouwde meisjes.
 • Het beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
 • Het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
 • Het voorkomen van moord op meisjes.

We richten  ons op (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik, inclusief schadelijke traditionele tradities als kindhuwelijken, hun families en gemeenschappen. We richten ons hierbij vooral op kwetsbare kinderen die economisch, fysiek of sociaal zijn achtergesteld, zoals straatkinderen, kinderen met een (lichamelijke) beperking en kinderen van etnische minderheden.

De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media en bedrijven bij ons werk.

Doelstellingen

 1. Kinderen die het slachtoffer dreigen te worden van zaken als seksueel geweld krijgen een stem en claimen hun recht. Slachtoffers krijgen hulp.
 2. Families en gemeenschappen beschermen kinderen tegen seksueel geweld en andere schendingen van hun rechten en gezondheid.
 3. Overheden bieden kinderen hiertegen bescherming via wetten en beleid. 
 4. Justitie veroordeelt daders.
 5. Maatschappelijke organisaties en bedrijven beschermen de rechten en het welzijn van kinderen die risico lopen op seksueel geweld en schending van hun rechten en gezondheid.

In cijfers:

 • 11.514 kinderen en gemeenschappen krijgen voorlichting over de gevaren van alle vormen van kindermishandeling.
 • 3.893 kinderen worden gered uit hun benarde situatie.
 • 1.579 slachtoffers gaan naar school.
 • 3.039 families van kwetsbare kinderen krijgen een vakopleiding, zodat ze een hoger inkomen kunnen verdienen en hun kinderen daardoor minder risico lopen op uitbuiting.

Aanpak

1. We zorgen ervoor dat meisjes naar school gaan en dat gemeenschappen (inclusief jongens en mannen) zich bewust worden van de negatieve gevolgen van tradities als kindhuwelijken. Ook werken we samen met (getrouwde en ongetrouwde) meisjes en jongens aan hun weerbaarheid, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen geweld.

2. Slachtoffers van seksueel geweld -  kindhuwelijken zijn ook een vorm van  seksueel geweld en misbruik - krijgen hulp. Die bestaat uit medische en psychologische zorg, onderdak, juridische bijstand en hulp bij het reïntegreren in de gemeenschap of op school. Kinderen die getrouwd zijn krijgen speciale hulp, zodat de gevolgen van hun huwelijk voor hen minder ernstig zijn en hun gezondheid zich verbetert.

3. We pleiten bij overheden en internationale organisaties voor beleid en wetten die kinderen beschermen. Ook zetten we ons in voor een goede geboorte- en huwelijksregistratie en voor het vormen van tiener- en vrouwengroepen. Daarnaast werken we samen met bekende personen en de media om overheden en gemeenschappen bewust te maken van de problemen en risico’s , zodat ze kinderen hiertegen beter beschermen.

4. We maken medewerkers van politie en justitie bewust van seksueel geweld en misbruik n en geven hen trainingen. Ook willen we dat het voor misbruikte kinderen makkelijker wordt om rechtsbijstand te zoeken. We geven hen juridische ondersteuning, zodat daders kunnen worden vervolgd.

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2018

 • 189.088 kinderen en gemeenschapsleden hebben deelgenomen aan bewustwordingsactiviteiten;
 • 1.532 kinderen gaan naar school;
 • 3.233 kinderen zijn direct opgevangen; 
 • 99 lobbybrieven opgesteld; 
 • 970 ambtenaren van de overheid krijgen training on GBV and EE related issues; 
 • 143 maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen aan netwerken die promotie van kinderrechten nastreven;
 • 47 media-campagnes over kinderrechten zijn uitgerold.