Kindermisbruik in Azië

Kindermisbruik in Azië Terre des Hommes

Terre des Hommes zet zich in Azië in om kindermisbruik te stoppen. Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen, seksueel misbruik en geweld tegen meisjes en vrouwen komen er veel voor. Kindhuwelijken zijn een ‘gewoon’ verschijnsel. In Bangladesh trouwt 17 procent van de meisjes voor hun 15. Van elke duizend meisjes tussen de 15 en 19 jaar krijgen er in Azië 62 een kind. Zo krijgt de meerderheid van de getrouwde meisjes in Bangladesh twee kinderen voordat ze achttien zijn. 

De helft van de kinderen in India zegt weleens seksueel te zijn misbruikt, maar gevallen van misbruik komen maar zelden aan het licht.

Achtergrond

De oorzaken van kindermisbruik in Azië zijn complex, maar hebben vaak te maken met armoede en een gebrek aan scholing van meisjes. Ook tellen meisjes in Azië minder mee dan jongens, waardoor het voor hen niet vanzelfsprekend is dat ze voor zichzelf opkomen en hun eigen beslissingen nemen. Bovendien krijgen religieuze en conservatieve stromingen in Azië steeds meer invloed. De successen die overheden behalen in het seksueel weerbaar maken van kinderen, draaien zij weer terug.

Daarnaast hebben veel Aziatische landen hun wetgeving om seksueel misbruik en andere problemen aan te pakken nog niet op orde, of hebben ze door een gebrek aan kennis, medewerkers of geld moeite met het toepassen ervan. Veel meisjes ondervinden grote gevolgen van bijvoorbeeld seksueel geweld of een te vroeg huwelijk. Ze lijden er lichamelijk en geestelijk onder. Doordat in Azië nog een groot taboe op deze onderwerpen rust, zoeken meisjes vaak geen hulp.

Help mee kindermisbruik in Azië te stoppen, word donateur >>

Doelen

Met dit programma willen we kinderen in India en Bangladesh beschermen tegen seksueel misbruik. Ook willen we ervoor zorgen dat zij de juiste keuzes kunnen maken als het gaat om hun seksualiteit, het sluiten van een huwelijk en het krijgen van kinderen.

We richten ons in het programma tegen kindermisbruik in Azië op vier onderwerpen:

 • Het voorkomen van kindhuwelijken en het ondersteunen van getrouwde meisjes.
 • Het beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele intimidatie.
 • Het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
 • Het voorkomen van moord op meisjes.

We richten  ons op (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik, inclusief schadelijke traditionele tradities als kindhuwelijken, hun families en gemeenschappen. We richten ons hierbij vooral op kwetsbare kinderen die economisch, fysiek of sociaal zijn achtergesteld, zoals straatkinderen, kinderen met een (lichamelijke) beperking en kinderen van etnische minderheden.

De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media en bedrijven bij ons werk.

Doelstellingen

 1. Kinderen die het slachtoffer dreigen te worden van zaken als seksueel geweld krijgen een stem en claimen hun recht. Slachtoffers krijgen hulp.
 2. Families en gemeenschappen beschermen kinderen tegen seksueel geweld en andere schendingen van hun rechten en gezondheid.
 3. Overheden bieden kinderen hiertegen bescherming via wetten en beleid. 
 4. Justitie veroordeelt daders.
 5. Maatschappelijke organisaties en bedrijven beschermen de rechten en het welzijn van kinderen die risico lopen op seksueel geweld en schending van hun rechten en gezondheid.

In cijfers:

 • 11.514 kinderen en gemeenschappen krijgen voorlichting over de gevaren van alle vormen van kindermishandeling.
 • 3.893 kinderen worden gered uit hun benarde situatie.
 • 1.579 slachtoffers gaan naar school.
 • 3.039 families van kwetsbare kinderen krijgen een vakopleiding, zodat ze een hoger inkomen kunnen verdienen en hun kinderen daardoor minder risico lopen op uitbuiting.

Aanpak

Ons programma bestaat uit:

Preventie

We pakken de oorzaken van seksueel misbruik aan, zoals armoede en het gebrek aan onderwijs. We zorgen ervoor dat meisjes naar school gaan en dat gemeenschappen (inclusief jongens en mannen) zich bewust worden van de negatieve gevolgen van tradities als kindhuwelijken. Ook werken we samen met (getrouwde en ongetrouwde) meisjes en jongens aan hun weerbaarheid, zodat ze zichzelf kunnen beschermen tegen geweld.

Zorgverlening

Slachtoffers van (bijvoorbeeld) seksueel geweld krijgen hulp. Die bestaat uit medische en psychologische zorg, onderdak, juridische bijstaand en hulp bij het reïntegreren in de gemeenschap of op school. Kinderen die getrouwd zijn krijgen speciale hulp, zodat de gevolgen van hun huwelijk voor hen minder ernstig zijn en hun gezondheid zich verbetert.

Lobby

We pleiten bij overheden en internationale organisaties voor beleid en wetten die kinderen beschermen. Ook zetten we ons in voor een goede geboorte- en huwelijksregistratie en voor het vormen van tiener- en vrouwengroepen. Daarnaast werken we samen met bekende personen en de media om overheden en gemeenschappen bewust te maken van de problemen, zodat ze kinderen hiertegen beter beschermen.

Rechtshulp

We maken medewerkers van politie en justitie bewust van problemen als seksueel geweld en misbruik en geven hen trainingen. Ook willen we dat het voor kinderen makkelijker wordt om rechtsbijstand te zoeken. We geven hen juridische ondersteuning, zodat daders kunnen worden vervolgd.

Resultaten

Een greep uit de resultaten die we met ons werk tegen kindermisbruik in Azië in 2017 bereikt hebben:

 • In Bangladesh hebben 240 meisjes die uitgebuit en mishandeld werden, onderwijs kunnen volgen.
 • › In Bangladesh namen 202 gemeenschapsleden met kinderen die risico liepen op uitbuiting deel aan voorlichtingsactiviteiten. 
 •  In India namen 5.267 gemeenschapsleden met kinderen die risico liepen op uitbuiting deel aan voorlichtingsactiviteiten. 
 • › In Bangladesh werden 53 SRGR (Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten) lessen gegeven om studenten hierover voor te lichten. 
 • › In Bangladesh werden 9 gevallen van kinderuitbuiting bij een rechtshandhavingsinstantie gemeld door juridische vrijwilligers binnen de gemeenschap. 
 • › In India werden 58 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties geschoold op
het gebied van kinderrechten, de stimulerende rol van overheden en de rol van de particuliere sector bij het bevorderen van de rechten van het kind.

›Een greep uit de doelstellingen en resultaten tot dusver van de programma’s tegen kindermisbruik die sinds 2016 in India en Bangladesh uitgevoerd worden:

 • In Bangladesh werden 23 juridische vrijwilligers binnen de gemeenschap geschoold op het gebied van kinderbescherming en kindvriendelijke gesprekstechnieken (doelstelling is 25).  
 • In India namen 158 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties deel aan netwerkevenementen ter bevordering van kinderrechten in India (doelstelling was 85).
 • In India bezochten 449 overheidsfunctionarissen sensibilisatie workshops over SRGR en seksueel misbruik (doelstelling was 260). 
 • In Bangladesh namen 968 kwetsbare kinderen deel aan voorlichtingsbijeenkomsten over zelfbescherming tegen seksueel misbruik en kindhuwelijken (oelstelling was 700).