Seksuele uitbuiting van kinderen in Azië

Seksuele uitbuiting van kinderen in Azië Terre des Hommes

In Azië neemt het seksueel misbruik van kinderen toe. Dat gebeurt via internet en ter plekke, waarbij kindersekstoeristen en expats vaak de daders zijn. Beide vormen van misbruik staan niet los van elkaar. Via internet kunnen sekstoeristen makkelijk contact leggen met kinderen en hun vertrouwen winnen (‘groomen’), voordat ze hen op hun plaats van bestemming opzoeken. Het werkt ook andersom: de toeristen kunnen na hun vakantie kinderen online blijven misbruiken via ‘live streaming’ en het maken en bekijken van kinderporno. 

Achtergrond

Doordat talloze kinderen in Azië erg arm zijn en vaak niet naar school gaan, zijn ze kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Door goedkopere vluchten naar Azië en betere toegang tot internet neemt kindersekstoerisme en online kindermisbruik van kinderen in deze regio toe. Door een gebrek aan coördinatie en uitwisseling van informatie tussen autoriteiten komt er van handhaving en vervolging in de praktijk vaak weinig terecht. Weinig daders worden vervolgd voor hun misdaad en een meerderheid ontkomt aan zijn straf.  

Doelen

We richten ons op kinderen die het slachtoffer zijn van kindersekstoerisme en online misbruik, of die daar kwetsbaar voor zijn. Ook richten we ons in dit programma op hun families en gemeenschappen. De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media, banken en toerisme- en ICT-bedrijven bij ons werk. Onze doelstellingen voor de komende drie jaar zijn: 

 • 11.000 kinderen en 20.000 volwassenen krijgen voorlichting over de gevaren van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik.
 • 6.000 kinderen die risico lopen om hiervan het slachtoffer te worden, gaan naar school.
 • 1.200 families krijgen hulp bij het vinden van andere inkomstenbronnen, zodat kinderen niet langer geld hoeven te verdienen via de webcam of seks met toeristen.
 • We ontwikkelen vier lesmethodes, waarin we uitleggen hoe ze veilig kunnen internetten.
 • We werken samen met 250 bedrijven om kindersekstoerisme en online seksueel misbruik aan te pakken.
 • 3.700 slachtoffers krijgen juridische hulp.
 • 700 slachtoffers krijgen de kans om weer naar school te gaan, of om een vakopleiding te volgen.
 • We hebben 25 strategieën ontwikkeld om het overheidsbeleid op het gebied van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik te verbeteren.
 • 1.500 politiefunctionarissen, rechters en officieren van justitie hebben geleerd hoe ze daders kunnen opsporen.
 • 250 kindersekstoeristen zijn opgespoord en gearresteerd.

Aanpak

We pakken kindersekstoerisme en het online seksueel misbruik van kinderen in Bangladesh, Cambodja, de Filippijnen, India, Indonesië, Myanmar, Nepal, Sri Lanka en Thailand op de volgende manieren aan:

Preventie

We houden voorlichtingscampagnes, zodat de inwoners van landen in Azië weten aan wat voor gevaren kinderen kunnen blootstaan. Daarnaast leren kinderen hoe ze veilig kunnen internetten en leggen we contact met bedrijven in de reis- en toerisme-industrie, zodat we samen met hen kindersekstoerisme en online misbruik kunnen tegengaan.

Hulpverlening

Kinderen die het slachtoffer zijn van online seksueel misbruik en kindersekstoerisme krijgen van ons onder meer medische en psychologische zorg, onderdak en juridische bijstand. Ook zorgen we ervoor dat ze kunnen terugkeren naar hun familie of gemeenschap, weer naar school gaan, of een vakopleiding volgen. Families krijgen de kans om hun inkomen te vergroten, zodat hun kinderen niet meer geld hoeven te verdienen via de webcam of seks met toeristen.

Promotie en lobby

We werken samen met regeringen, zodat ze de aanpak van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik hoog op hun politieke agenda’s zetten. Daarnaast lobbyen we binnen samenwerkingsorganisaties van Aziatische landen, zoals de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) en SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), zodat ze gezamenlijk de problemen te lijf gaan.

Ook internet- en telefoonproviders horen bij onze partners, net als banken (zij kunnen via financiële transacties daders opsporen), horecabedrijven, hotels en reisbureaus. We helpen landen bij het opstellen van wetten die het bezit van kinderporno strafbaar stellen, met uitzondering van Thailand en de Filipijnen, die deze wetten al hebben, en werken samen met media, bekende personen en bedrijven om de publieke opinie, gemeenschapsleiders en regeringen te beïnvloeden.

Rechtshulp

Slachtoffers van kindersekstoerisme en online seksueel misbruik krijgen van ons rechtsbijstand. We trainen politiefunctionarissen, rechters en officieren van justitie, zodat zij slachtoffers op een kindvriendelijke manier behandelen. Daarnaast werken we samen met gemeenschappen en ondersteuningsgroepen voor kinderen, die informatie verzamelen over mogelijk seksueel misbruik.

Resultaten

Een greep uit de resultaten van ons werk tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Azië van januari tot en met juni 2017:

 • In Bangladesh zijn 62 bijeenkomsten gehouden om te discussiëren over kinderbeschermingsvraagstukken tussen onze lokale partners, de gemeenschapsleden en religieuze leiders.
 • In Indonesië hebben 650 kinderen training gekregen over het herkennen van kinderuitbuiting en hoe ze zorg en vermoedens moeten melden aan de autoriteiten.
 • In India kregen 908 kwetsbare meisjes ondersteuning op het gebied van onderwijs, (her)inschrijving voor school en het claimen van sociale bijstand van de overheid.
 • In de Filippijnen kregen 138 families van slachtoffers ondersteuning in de vorm van juridische, medische en emotionele ondersteuning met regelmatig bezoek van onze lokale partners.
 • In Sri Lanka werden, als gevolg van de bewustwordingscampagne over seksuele uitbuiting van kinderen, door lokale leden van de gemeenschap 141 gevallen van kindermishandeling gerapporteerd aan de autoriteiten.
 • In Thailand ontvingen 306 slachtoffers van seksuele uitbuiting gespecialiseerde hulp op het gebied van opvang, medische hulp, opleiding en rechtsbijstand.
 • In Bangladesh zijn 10 mediacampagnes die betrekking hebben op kinderrechtenbeleid gelanceerd. Voor 13 scholen is er communicatiemateriaal gemaakt en zijn er vervolgbijeenkomsten georganiseerd om de materialen aan de jonge studenten te presenteren.
 • In Sri Lanka zijn 109 functionarissen van de politie en de rechterlijke macht getraind in het rapporteren en opstellen van persberichten over veroordeelde daders.
 • In de Filippijnen zijn 10 nieuwe dialogen gestart met vertegenwoordigers van de particuliere sector om hun bewustzijn over mogelijke kinderuitbuiting in deze sector te vergroten en uit te leggen hoe zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie.