Goed gedrag medewerkers

Afgelopen periode is er veel commotie geweest naar aanleiding van ongewenst gedrag van hulpverleners op Haïti. Daar is ook Terre des Hommes door geschokt. Zulk gedrag is totaal onaanvaardbaar.

Kinderrechten

Als kinderrechtenorganisatie die strijdt tegen iedere vorm van kinderuitbuiting zijn we heel scherp op grensoverschrijdend gedrag. Tegen kinderen in het bijzonder, maar in feite tegen iedereen. Ongepast en ongewenst gedrag tegen iedereen in de landen waar we werken en jegens collega’s of medewerkers van andere organisaties, wordt niet getolereerd.

Net als kinderen heeft iedereen recht op een veilige omgeving. Terre des Hommes wijst iedere medewerker erop dat collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen behoren en dat op ongewenst gedrag alert wordt gereageerd.

Gedragscodes

Alle medewerkers in Nederland en in onze regio- en landenkantoren ondertekenen onze gedragscodes en onze Child Safeguarding policy, dat is ons zero tolerance beleid inzake ongewenst gedrag jegens kinderen. Van nieuwe medewerkers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en worden altijd referenties nagegaan. Alle meldingen en klachten die bij ons worden gedaan, op welk vlak ook, worden onderzocht en indien nodig wordt melding gemaakt bij externe instanties.

Veilige werkomgeving

Binnen Terre des Hommes wordt een veilige werkomgeving nagestreefd waarin mensen eventuele misstanden durven te melden. We hebben vertrouwenspersonen waartoe mensen zich kunnen richten met welke klacht of melding dan ook. We hanteren tevens een klokkenluidersregeling.

Van de partnerorganisaties met wie wij samenwerken en die zich net als Terre des Hommes inzetten voor het welzijn van kinderen, verwachten wij dezelfde inzet en betrokkenheid. Zowel in Nederland als internationaal rapporteert Terre des Hommes in haar jaarverslagen over alle klachten die bij ons binnenkomen.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen bekijken wij onze procedures en gedragscodes opnieuw kritisch en zullen deze waar nodig aanscherpen.

Share this:

Gerelateerd nieuws