Terre des Hommes logoZoeken
Doneer
Strijd mee

Strijd mee

Word donateurPartnersTeken de petitieGeef spullen
Onze missie

Kinderrechten

Het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties vormt de basis voor het werk van Terre des Hommes. In de hulp aan kinderen maken we geen onderscheid naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. Want ieder kind heeft het recht op te groeien in een veilige omgeving zonder uitbuiting.

Het VN Kinderrechtenverdrag

De rechten van kinderen zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag bundelt politieke, burgerlijke, economische, culturele en sociale kinderrechten. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde dit VN-Kinderrechtenverdrag op 20 november 1989. Momenteel hebben 196 landen ter wereld het Verdrag ondertekend en geratificeerd, de Verenigde Staten zijn nu het enige land dat het niet gedaan heeft. Het rechtssysteem in sommige federale staten van de VS staat namelijk haaks op de bepalingen van het verdrag, zo is doodstraf nog altijd in diverse staten toegestaan, of staan de wetten toe dat minderjarigen levenslange gevangenisstraf zouden kunnen krijgen. Voor Nederland trad het VN-Kinderrechtenverdrag in 1995 in werking. Niet volledig, want NL heeft voorbehoud gemaakt op drie artikelen:

  • art. 26 over sociale zekerheidsrechten van kinderen,
  • art. 37 over toepassing van volwassenstrafrecht voor 16 - 17 jarigen,
  • art. 40 over beperking van rechtshulp en hoger beroep voor kinderen.

Het verdrag geeft gelijke mensenrechten aan alle kinderen, ofwel ieder mens van 0 tot 18 jaar, zonder enige vorm van discriminatie. Het verdrag behandelt rechten van kinderen in alle situaties waarin kinderen zich kunnen bevinden. Als het goed gaat en ook als iets mis is. Het gaat o.a. over levensomstandigheden, gezondheid, onderwijs, opvoeding, ouders, vrije tijd maar ook bv. over rechten van kinderen die op straat leven, ziek of gehandicapt zijn,  uitgebuit worden of op de vlucht zijn. Kinderen hebben te allen tijde recht op bescherming.

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij alle beslissingen die kinderen aangaan. Ook hebben kinderen het recht om gehoord te worden in alle zaken die hen betreffen. En aan de mening van het kind moet een passend belang gehecht worden. Naast de gelijkheid is respect voor kinderen een uitgangspunt van het Verdrag.

Doneer nu!

Aanvullende protocollen

In 2000 werd het Kinderrechtenverdrag uitgebreid met twee facultatieve protocollen. Het eerste protocol gaat over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, het tweede is het protocol over betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. Beide protocollen zijn door meer dan 140 landen geratificeerd, waaronder ook Nederland.

In april 2014 trad een derde facultatief protocol in werking. Volgens dat protocol kunnen kinderen en hun vertegenwoordigers een klacht indienen bij het Kinderrechtencomité als hun rechten in hun land geschonden worden en nationale procedures niets opgeleverd hebben. Klachten aan het Comité kunnen namens een kind of een groep kinderen ingediend worden. Ook kunnen staten andere staten aanklagen voor kinderrechtenschendingen. Nederland heeft dit protocol niet geratificeerd.  

Terre des Hommes komt op voor kinderrechten

Terre des Hommes beschermt kinderen die uitgebuit worden of zich in noodsituatie bevinden. Alle programma’s die we ontwikkelen zijn op het Kinderrechtenverdrag gebaseerd. Bij uitvoering van de programma’s worden kinderen over hun rechten geïnformeerd. Kinderen krijgen trainingen die hen moeten versterken en zelfvertrouwen moet geven, zodat ze voor zichzelf en andere kinderen kunnen opkomen.

Terre des Hommes brengt schendingen van kinderrechten onder de aandacht van de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer. Zelf of in samenwerking met partners schrijven we (brand)brieven, stellen we vragen aan Kamerleden en ministers, informeren we de betrokken Kamerleden en bewindspersonen over misstanden én roepen we op om beleid of wetten aan te passen.

Zo zijn naar aanleiding van het onderzoeksrapport over kinderarbeid in de Indiase micamijnen en onze brief daarover aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, door het Kamerlid Van Laar vragen gesteld aan Minister Ploumen, die daarop schriftelijk gereageerd heeft. Als lid van het Platform Stop Kindersekstoerisme hebben we bijgedragen aan de Nederlandse voortgangsrapportage Kinderpornografie en Kindersekstoerisme en zijn we betrokken bij de internationale Don’t Look Away campagne. We werken in diverse werkgroepen samen voor een betere bescherming van de rechten van het kind in het Nederlandse beleid, en richten ons daarbij zowel op Nederland als het buitenland. Terre des Hommes vindt dat mensenrechten niet alleen een zaak is van de overheid of van maatschappelijke organisaties, maar zoekt ook de samenwerking met bedrijven in de strijd tegen kinderuitbuiting.


We werken daarbij binnen de kaders van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze doelen vastgesteld door de Verenigde Naties gaan over het beëindigen van extreme armoede in 2030.

Binnen deze programma's strijden wij voor kinderrechten

Afgerond

Back to the Future

21.700 vluchtkinderen en lokale kwetsbare kinderen kregen onderwijsondersteuning Honderdduizenden vluchtkinder…

Afgerond

Girls Advocacy Alliantie

De Girls Advocacy Alliantie zet zich in voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het v…

Afgerond

Bestrijding van meisjesbesnijdenis in Tanzania

In Noord Tanzania is het normaal om jonge meisjes tegen hun wil te besnijden en te laten trouwen. Het Kuria-vo…

Lopend

Stop kinderarbeid in micamijnen India

Mica is een grondstof die veel wordt gebruikt in onze dagelijkse producten, zoals auto’s, laptops en make-up.…

We doen meer

We doen meer. We strijden ook tegen handel in kinderen. Tegen seksuele uitbuiting. Tegen misbruik. En bieden noodhulp. Lees meer over wat we doen

Onze missieWat we doenOnze winkelsZoeken
DoneerStrijd mee
ActueelPublicatiesOnze organisatieWaar we werkenContact
Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Aanmelden
facebookinstagramlinkedIntwitteryoutube