Kinderhandel in Azië

Kinderhandel in Azië Terre des Hommes

Overal ter wereld trekken mensen naar andere landen of regio’s, omdat ze op zoek zijn naar een beter bestaan. In Azië bestaat 21 procent van de migranten uit kinderen en jongeren. Zij hebben vaak te maken met discriminatie, mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting, zowel onderweg als op de plaats van bestemming. Kindmigranten lopen bovendien het risico om tijdens hun reis in handen te vallen van mensenhandelaren. Elk jaar worden naar schatting 1,2 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderhandel. Ze belanden in de prostitutie of criminaliteit, of worden gedwongen om gevaarlijk en zwaar werk te doen.

Achtergrond

Landen in Azië doen nog te weinig voor kindmigranten. Zij zien hen als buitenstaanders, die geen aanspraak mogen maken op rechten en voorzieningen. Gelukkig komt in deze manier van denken langzaam verandering. Aziatische landen gaan steeds meer met elkaar samenwerken om kindmigranten te beschermen.

Doelen

We richten ons op kindmigranten, inclusief(potentiële) slachtoffers van kinderhandel, hun families en gemeenschappen. We richten ons in dit programma vooral op kwetsbare kinderen, die economisch, fysiek of sociaal zijn achtergesteld, zoals kinderen van etnische minderheden. De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media en bedrijven bij ons werk.

Doelstellingen:

 • 20.000 jongens en meisjes lopen niet meer het risico het slachtoffer te worden van kinderhandel en uitbuiting.
 • 122.000 kwetsbare kinderen zijn zich bewust van de gevaren van kinderhandel en migratie.
 • 18.000 kwetsbare kinderen hebben onderwijs gekregen.
 • 13.000 uitgebuite/misbruikte kinderen hebben onderwijs gekregen.
 • 7.000 uitgebuite/misbruikte kinderen hebben juridische bijstand gekregen.
 • 255.000 leden van gemeenschappen met kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting kennen de risico’s van kinderhandel en migratie.
 • 17.500 ambtenaren, waaronder medewerkers van politie en justitie, hebben een training gevolgd in het beschermen van kinderen, kinderrechten en kindvriendelijke ondervragingstechnieken.

 

Aanpak

Wij willen samen met onze lokale partners ervoor zorgen dat India, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen de rechten van kindmigranten (waaronder slachtoffers van kinderhandel) beschermen. Overheden moeten bestaande wetten beter toepassen of de wetgeving op dit gebied verbeteren. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de procedures en diensten die ze daarbij hanteren. Ze mogen in elk geval geen onderscheid meer maken in de nationaliteit, afkomst en immigratiestatus van kindmigranten en lokale kinderen.

Landen moeten het volgende doen voor kindmigranten:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van beschermende maatregelen (onder meer langs migratieroutes). Ze moeten kindmigranten ook op de juiste manier screenen (het identificeren van kwetsbare kinderen of slachtoffers van uitbuiting/handel)
 • Ervoor zorgen dat regeringsafspraken voor het beschermen van kindmigranten (met inbegrip van slachtoffers van kinderhandel) worden uitgevoerd.
 • Ontwikkelen van een nationale database. Landen kunnen met de verzamelde gegevens de kinderhandel beter in kaart brengen en de omvang ervan bepalen.
 • Ervoor zorgen dat kindmigranten invloed hebben op de maatregelen die hen moeten beschermen.
 • Het opnemen van concrete plannen van aanpak voor het bestrijden van kinderhandel in nationale ontwikkelingsplannen.
 • Het maatschappelijk middenveld betrekken bij afspraken voor het beschermen van kindmigranten.
 • De families van kinderen die gered zijn van kinderhandel de kans bieden om hun leefomstandigheden te verbeteren, zodat ze hun geluk niet elders hoeven te zoeken.
 • Het invoeren van kindvriendelijke procedures en andere hervormingen van de juridische systemen waarmee geredde slachtoffers van kinderhandel en andere kindmigranten te maken krijgen.

Wij helpen landen daarbij met de volgende strategieën:

Preventie

We willen onveilige migratie en kinderhandel voorkomen door kinderen en hun families te vertellen over de gevaren. Door families de mogelijkheid te geven om in hun thuisland een beter bestaan op te bouwen, wordt de kans bovendien kleiner dat ze migreren. En als ze dan toch gaan, moeten zij (en de kinderen zelf) weten welke routes de minste risico’s opleveren. We houden daarom bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, creëren meldpunten voor kindmigranten, zorgen ervoor dat zij en hun families opleidingen kunnen volgen en maken interactieve websites en apps, zodat ze daarmee met elkaar en met hulpverleners kunnen communiceren.

Hulpverlening

Wij en onze partners helpen slachtoffers van kinderhandel en kindmigranten die zijn mishandeld of uitgebuit. Onze hulp bestaat onder meer uit de zorg voor onderwijs, onderdak, medische zorg, psychosociale hulp en gezinshereniging.

Promotie en lobby

Samen met onze partners lobbyen we bij overheden, bedrijven en andere betrokken partijen. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen om kindmigranten en slachtoffers van kinderhandel te beschermen. Daarom houden we bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes voor bedrijven die kinderen uitbuiten, consumenten, beleidsmakers en kinderen zelf.

Rechtshulp

We pleiten voor de vervolging van mensenhandelaren en uitbuiters. Ook ondersteunen we slachtoffers van kinderhandel met rechtsbijstand. Medewerkers van politie en justitie krijgen van ons trainingen, zodat ze slachtoffers op een kindvriendelijke manier kunnen ondervragen. Ook stimuleren we gemeenschappen om informatie over vermoedelijke kinderhandel of uitbuiting te verzamelen en te melden.

Resultaten

Een greep uit de resultaten die we met onze strijd tegen kinderhandel en onveilige migratie in Azië in 2017 bereikt hebben: 

 • Bangladesh: 421.501 gemeenschapsleden met kinderen die risico liepen om slachtoffer van kinderhandel te worden, namen deel aan voorlichtingsactiviteiten, zoals theatervoorstellingen, herdenkingsevenementen en workshops. 
 • India: door maatschappelijke organisaties werd 1 onderzoeks- en actieverslag gepubliceerd. Dit betrof de voordelen van het bevorderen van fatsoenlijke arbeidsomgevingen voor vrouwen in de particuliere sector om gendergerelateerd geweld uit te bannen. 
 • ›Cambodja: 8 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties werden getraind in de gevaren van onveilige migratie en het verkrijgen van inzicht in de rol van de overheid en de particuliere sector in het beschermen van kinderrechten. 
 • ›Myanmar: 28 kinderen en jongeren werden opgeleid om een actieve rol te spelen bij het bewerkstelligen van verandering door middel van theater, mediatraining en evenementen. 
 • ›Nepal: 33 voorlichtingscampagnes werden gehouden voor gemeenschappen om de gevaren
van onveilige migratie en kinderhandel onder de aandacht te brengen en de rechten van kinderen te bevorderen. 
 • ›Filippijnen: 19 nationale en regionale maatschappelijke organisaties werden getraind op het gebied van genderbeleid en beste gender praktijken. 
 • ›Thailand: 5 workshops en bijeenkomsten gegeven aan partnerorganisaties om aanpassing van beleidsmaatregelen en wetten betreffende de rechten van kinderen te bereiken. 

Een greep uit de doelstellingen en resultaten tot dusver van de programma’s tegen kinderhandel en onveilige migratie door heel Azië in 2017:

 • › In Cambodja, Myanmar, Nepal en Thailand werden 502 kinderen en jongeren opgeleid om een actieve rol te spelen bij het bewerkstelligen van verandering door middel van theater, mediatraining en evenementen (doelstelling 675)
 • › In Bangladesh en Nepal namen 426.116 gemeenschapsleden met kinderen die risico liepen om slachtoffer te worden van uitbuiting, deel aan voorlichtingsactiviteiten, zoals theater- voorstellingen, herdenkingsevenementen en workshops (doelstelling 318.500)
 • › In Cambodja, Myanmar, Nepal en Thailand werden 363 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties getraind om kinderrechten te bevorderen en om inzicht te verkrijgen in de rol van de overheid en de particuliere sector in het beschermen van kinderrechten (doelstelling 98)
 • › In de Filippijnen werden 19 nationale en regionale maatschap- pelijke organisaties getraind op het gebied van genderbeleid en -praktijken (doelstelling 20)
 • › In Bangladesh werden 10 mediacampagnes gehouden gericht op beleidsmaatregelen betreffende de rechten van kinderen (doelstelling 9)