Kinderhandel in Azië

Kinderhandel in Azië Terre des Hommes

 In Azië bestaat 21 procent van de migranten uit kinderen en jongeren. Zij hebben vaak te maken met discriminatie, mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting, zowel onderweg als op de plaats van bestemming. Kindmigranten lopen bovendien het risico om tijdens hun reis in handen te vallen van mensenhandelaren. Elk jaar worden naar schatting 1,2 miljoen kinderen het slachtoffer van kinderhandel. Ze belanden in de prostitutie of criminaliteit, of worden gedwongen om gevaarlijk en zwaar werk te doen. De activiteiten van Terre des Hommes in 2018 zijn vooral gericht op het navolgen van kinderrechten en wetshandhaving. 

Achtergrond

Landen in Azië doen nog te weinig voor kindmigranten. Zij zien hen als buitenstaanders, die geen aanspraak mogen maken op rechten en voorzieningen. Gelukkig komt in deze manier van denken langzaam verandering. Aziatische landen gaan steeds meer met elkaar samenwerken om kindmigranten te beschermen.

Doelen

We richten ons op kindmigranten, inclusief (potentiële) slachtoffers van kinderhandel, hun families en gemeenschappen. We richten ons in dit programma vooral op kwetsbare kinderen, die economisch, fysiek of sociaal zijn achtergesteld, zoals kinderen van etnische minderheden. De resultaten van ons programma moeten natuurlijk duurzaam zijn. Daarom betrekken we ook ministeries (zoals die van gezondheidszorg, onderwijs en justitie) en internationale en maatschappelijke organisaties, media en bedrijven bij ons werk.

Doelstellingen:

 • 20.000 jongens en meisjes lopen niet meer het risico het slachtoffer te worden van kinderhandel en uitbuiting.
 • 122.000 kwetsbare kinderen zijn zich bewust van de gevaren van kinderhandel en migratie.
 • 18.000 kwetsbare kinderen hebben onderwijs gekregen.
 • 13.000 uitgebuite/misbruikte kinderen hebben onderwijs gekregen.
 • 7.000 uitgebuite/misbruikte kinderen hebben juridische bijstand gekregen.
 • 255.000 leden van gemeenschappen met kinderen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting kennen de risico’s van kinderhandel en migratie.
 • 17.500 ambtenaren, waaronder medewerkers van politie en justitie, hebben een training gevolgd in het beschermen van kinderen, kinderrechten en kindvriendelijke ondervragingstechnieken.

 

Aanpak

Wij willen samen met onze lokale partners ervoor zorgen dat India, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja, Maleisië, Indonesië en de Filipijnen de rechten van kindmigranten (waaronder slachtoffers van kinderhandel) beschermen. Overheden moeten bestaande wetten beter toepassen of de wetgeving op dit gebied verbeteren. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de procedures en diensten die ze daarbij hanteren. Ze mogen in elk geval geen onderscheid meer maken in de nationaliteit, afkomst en immigratiestatus van kindmigranten en lokale kinderen.

Landen moeten het volgende doen voor kindmigranten:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van beschermende maatregelen (onder meer langs migratieroutes). Ze moeten kindmigranten ook op de juiste manier screenen (het identificeren van kwetsbare kinderen of slachtoffers van uitbuiting/handel)
 • Ervoor zorgen dat regeringsafspraken voor het beschermen van kindmigranten (met inbegrip van slachtoffers van kinderhandel) worden uitgevoerd.
 • Ontwikkelen van een nationale database. Landen kunnen met de verzamelde gegevens de kinderhandel beter in kaart brengen en de omvang ervan bepalen.
 • Ervoor zorgen dat kindmigranten invloed hebben op de maatregelen die hen moeten beschermen.
 • Het opnemen van concrete plannen van aanpak voor het bestrijden van kinderhandel in nationale ontwikkelingsplannen.
 • Het maatschappelijk middenveld betrekken bij afspraken voor het beschermen van kindmigranten.
 • De families van kinderen die gered zijn van kinderhandel de kans bieden om hun leefomstandigheden te verbeteren, zodat ze hun geluk niet elders hoeven te zoeken.
 • Het invoeren van kindvriendelijke procedures en andere hervormingen van de juridische systemen waarmee geredde slachtoffers van kinderhandel en andere kindmigranten te maken krijgen.

Wij helpen landen daarbij met de volgende strategieën:

Preventie

We willen onveilige migratie en kinderhandel voorkomen door kinderen en hun families te vertellen over de gevaren. Door families de mogelijkheid te geven om in hun thuisland een beter bestaan op te bouwen, wordt de kans bovendien kleiner dat ze migreren. En als ze dan toch gaan, moeten zij (en de kinderen zelf) weten welke routes de minste risico’s opleveren. We houden daarom bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten, creëren meldpunten voor kindmigranten, zorgen ervoor dat zij en hun families opleidingen kunnen volgen en maken interactieve websites en apps, zodat ze daarmee met elkaar en met hulpverleners kunnen communiceren.

Hulpverlening

Wij en onze partners helpen slachtoffers van kinderhandel en kindmigranten die zijn mishandeld of uitgebuit. Onze hulp bestaat onder meer uit de zorg voor onderwijs, onderdak, medische zorg, psychosociale hulp en gezinshereniging.

Promotie en lobby

Samen met onze partners lobbyen we bij overheden, bedrijven en andere betrokken partijen. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen om kindmigranten en slachtoffers van kinderhandel te beschermen. Daarom houden we bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes voor bedrijven die kinderen uitbuiten, consumenten, beleidsmakers en kinderen zelf.

Rechtshulp

We pleiten voor de vervolging van mensenhandelaren en uitbuiters. Ook ondersteunen we slachtoffers van kinderhandel met rechtsbijstand. Medewerkers van politie en justitie krijgen van ons trainingen, zodat ze slachtoffers op een kindvriendelijke manier kunnen ondervragen. Ook stimuleren we gemeenschappen om informatie over vermoedelijke kinderhandel of uitbuiting te verzamelen en te melden.

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2018

 • 902.426 kinderen en gemeenschapsleden nemen deel aan bewustwordingsactiviteiten rondom de gevaren van kinderhandel; 
 • 145 kinderen zijn opgeleid als ‘agent of change’ en ontwikkelen zo zelfvertrouwen om voor zichzelf en leeftijdgenoten op te komen door bijvoorbeeld kinderclubs;
 • 29 media campagnes om te waarschuwen voor de gevaren van kinderhandel en onveilige migratie;
 • 43 dialogen met maatschappelijke organisaties, gemeenschapsleiders of religieuze leiders; 
 • 1.264 overheidsmedewerkers getraind in wetgeving rondom kinderhandel en onveilige migratie, het herkennen van signalen van kinderhandel en het beschermen van slachtoffers.