Aanpak

Onze duurzame aanpak

Terre des Hommes bevrijdt kinderen uit uitbuitingssituaties waarbij wij een duurzame aanpak hanteren.Wij hanteren voor het structureren van onze interventies de vier pijlers van het VN-Kinderrechtenverdrag: Prevention, Protection, Promotion en Prosecution. Terre des Hommes wil kinderuitbuiting structureel de wereld uit helpen. Wij steunen daarom niet alleen de slachtoffers, maar pakken het probleem bij de wortels aan. Onze aanpak delen we met partners, zowel organisaties als gemeenschappen, om de rechten van kinderen op de kaart te zetten.

 

Prevention: armoedebestrijding

armoedebestrijding.png

Terre des Hommes investeert nadrukkelijk in het geven van onderwijs en voorlichting aan zowel kinderen als volwassenen, om kinderuitbuiting te voorkomen. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderuitbuiting en daarom bieden we de ouders via spaar-en kredietgroepen de mogelijkheid hun inkomen te vergroten.


Provision: Bescherming

bescherming.png

Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming nodig. Wij zorgen voor opvang, medische zorg, therapie en scholing. Wij helpen de kinderen bouwen aan een zelfstandige toekomst en begeleiden familieleden. Ook betrekken wij op een duurzame wijze gemeenschappen bij het beschermen van deze kinderen.


Prosecution: Rechtshulp

rechtshulp.png

Het is belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen en durven opkomen en dat daders van uitbuiting niet ongestraft blijven. Daarom begeleidt Terre des Hommes kinderen bij het doen van aangifte. Zij kunnen rekenen op juridische bijstand en hulp bij strafrechtelijke vervolging. Ook trainen we lokale politie en justitie zodat zij op een juiste wijze met slachtoffers en daders van kinderuitbuiting omgaan.


Promotion: Publieke en politieke lobby

lobby.png

We voeren campagne om publieke aandacht te vragen voor kinderrechten. We doen onderzoek om trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderuitbuiting te signaleren en agenderen. Wij volgen en beïnvloeden de besluitvorming van lokale en nationale overheden, de Europese Unie, het bedrijfsleven en internationale organisaties (zoals de VN). Ook pleiten wij voor de uitvoering van deze beslissingen.


Partnership & Participatie

partnership.png

Terre des Hommes werkt samen met het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat kinderrechten op een duurzame wijze geïmplementeerd worden in de samenleving. Om kinderen op een verantwoorde wijze te kunnen beschermen, investeren we in de organisatorische en institutionele ontwikkelingen van maatschappelijke organisaties.


Hoe meten wij onze resultaten? 

In 2015 werkte Terre des Hommes met een rapportage-cyclus waarbij projectpartners twee keer per jaar rapporteren over hun resultaten, zowel op korte als lange termijn behaald. Projectpartners maken in hun projecten gebruik van standaard zogenoemde ‘output’ en ‘outcome’-indicatoren uit het algemene resultatenkader van Terre des Hommes. De gemeenschappelijke resultaten van onze partners op het niveau van output en outcome worden samengevoegd en geanalyseerd. Deze behaalde resultaten vergelijken wij met de resultaten die wij gepland hadden; grote discrepanties worden besproken tijdens veldbezoeken. Deze bezoeken vinden twee keer per jaar plaats en voeren wij om de rapportages te verifiëren en om eventuele bijsturing in het project te bespreken. 


Hoe meten wij onze impact? 

Terre des Hommes monitort de impact van haar programma’s door het systematisch verzamelen van resultaten, zogenaamde impactmeting. 

1. Per programma verzamelen wij informatie over korte en lange termijn resultaten; 

2. Met behulp van casestudies illustreren wij de specifieke invloed van die resultaten op de doelgroep; 

3. Daarnaast vergelijken wij onze aanpak in de diverse landen om best practices te identificeren; 

4. Op landenniveau maken wij gebruik van indexcijfers en rapporten van o.a. Unicef, ILO en andere organen van de Verenigde Naties; 

5. Per thema en per programma verzamelen we ook geleerde lessen.

Deze geleerde lessen en best practices helpen ons bij het voortdurend verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Terre des Hommes vergroot hiermee haar kennis en waarborgt op deze wijze continu de kwaliteit van haar programma’s.

Share this: